KVKK
KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ

Doruk Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti. (Şirket) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna gerekli önemi vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile, her türlü kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, ilgili yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işlenmesine ve muhafaza edilmesine hassasiyet göstermekteyiz.

1. Kişisel veri nedir, kim işler? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydederek saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.         

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe dayanarak topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak şirketimiz birimleri ve ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, telefon, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar, tutanaklar, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalar, mobil uygulamalar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenlerle toplanan kişisel verileriniz işlenmekte, kullanılmakta, kaydedilmekte ve depolanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir.

 • Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • Şirket ile müşteriler arasındaki ilişkilerin yürütülebilmesi,
 • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunulabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması,
 • Müşteri değerlendirme/şikayet süreçlerinin yönetimi,
 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi,
 • Hukuksal, denetimsel ve mali işler gibi konuların yürütülebilmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilecektir;

 • Çalışanlarımıza,
 • Tedarikçilerimize,
 • Banka, resmi kurum ve kuruluşlara,
 • İş ortaklarımıza,
 • Hizmet sağlayan şirketlere,
 • Dışarıdan hizmet alınan firmalara,
 • Hukuk büroları, avukatlar, mali müşavirlik yetkilileri ve danışmanlık şirketlerine,
 • Yurtdışı iş ortaklarımıza,

5. Kişisel Veri Sahibinin Kanun Kapsamındaki Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere, KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Şekli

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle Şirket’e iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için adresimiz; Yenibosna Merkez Mah. Arif Ağa Sok. No:29/2 Santral Pazarlar İş Merkezi 34197 Bahçelievler/İSTANBUL adresidir. Mail adresimiz; info@dorukecza.com Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancılar  için uyruğu, pasaport veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi,
 • Talep konusu

Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Kişisel veri sahibinin dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Şirket’e iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

KVKK VERI SAHIBI BASVURU FORMU

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.OK